Aquest web utilitza "cookies pròpies i analítiques. Si seguiu navegant, accepteu l'ús que nosaltres fem d'aquestes. Pot canviar la configuració de les "cookies" en qualsevol moment.

Atenció a la Diversitat

Col·legi Sagrat Cor Amposta

Atenció a la diversitat

El tractament de la diversitat dintre la nostra escola l'entenem com una necessitat de donar resposta a tots els alumnes, és a dir, respectar les diferències i no convertir-les en desigualtats.

Tenim com a finalitat proporcionar una formació comuna a tots els alumnes que afavoreixi la igualtat d'oportunitats.

El nostre plantejament d'atenció a la diversitat suposa definir i aplicar unes estratègies adients per tal de donar resposta als diferents interessos, capacitats, ritmes d'aprenentatge, etc.

Pretenem garantir un equilibri entre la diversitat de l'alumnat i un currículum obert i flexible, diversificant l'actuació docent i creant les condicions adequades que permetin el progrés de cada alumne/a.

 

Criteris a Seguir en l'Atenció a la Diversitat

Detecció

A l'hora de detectar un alumne o grup d'alumnes susceptibles d'una diversificació curricular intervindrà en primer lloc el mestre tutor, ja que és qui passa més temps amb els alumnes, també la resta de mestres que estan en contacte amb aquests alumnes i, en darrer terme amb la mestra terapeuta que, juntament amb la psicòloga del centre faran la valoració partint de les proves realitzades als alumnes.

Definició

La intervenció que es durà a terme dependrà de les característiques de cada cas.

En els alumnes amb un ritme d'aprenentatge més lent que la resta de la classe, la intervenció es basarà en una atenció més individualitzada de l'alumne però seguint la mateixa programació establerta per a tot el grup, l'atenció recaurà en un canvi de metodologia (realització de fitxes de reforç relacionades amb els continguts establerts, reforçar les explicacions que s'han fet a classe diversificant exemples, etc.)

Per aquells alumnes amb dificultats significatives d'aprenentatge la intervenció es basarà en una adequació curricular fins que les dificultats hagin estat superades.

Què Ensenyar?

 • Incloure d'una manera equilibrada els diferents tipus de continguts en la planificació i desenvolupament de les unitats de programació.
 • Programar i desenvolupar activitats que tinguin continguts procedimentals, normatius i actitudinals com a eix organitzador.
 • Identificar els aspectes més rellevants del contingut des del punt de vista dels objectius educatius de les àrees i del contingut de l'etapa, i assegurar-ne, en el màxim grau possible, l'aprenentatge per part de tots els alumnes.
 • Introduir les modificacions o ajustaments pertinents en els continguts a treballar en les unitats de programació d'acord amb la informació sobre els coneixements previs dels alumnes que s'hagi obtingut mitjançant activitats, més o menys específiques, d'avaluació inicial.

Quan Ensenyar?

 • Emprar formes de presentació dels continguts en "espiral", tot reprenent els diferents aspectes tractats diverses vegades i a uns nivells diferents de profunditat.
 • Incloure sistemàticament en la seqüència i distribució dels continguts, dins de les unitats de programació, moments de resum i recapitulació del que es va treballant.

Com Ensenyar?

 • Diversificar els tipus d'activitatrs d'ensenyament i aprenentatge que es fan servir a l'aula habitualment.
 • Plantejar tasques que puguin tenir diferents nivells de resolució.
 • Diversificar, d'una manera sistemàtica i planificada, els tipus i graus d'ajuda dels alumnes en el transcurs d'una determinada activitat.
 • Diversificar els llenguatges de suport per a la presentació d'informació nova als alumnes.
 • Realitzar un seguiment i valoració sistemàtics, amb criteris els més explícits possible, del desenvolupament de les activitats d'ensenyament i aprenentatge.
 • Construir un clima relacional a l'aula que es basi en l'acceptació, la seguretat i la confiança mútues entre mestre i alumnes.
 • Proposar tasques que puguin ser planificades, desenvolupades i avaluades d'una manera autónoma pels alumnes.
 • Diversificar les formes d'organització i agrupament dels alumnes.
 • Diversificar els usos de l'espai i del temps en les situacions d'ensenyament i aprenentatge.

Avaluar

 • Incloure d'una manera equilibrada, en els criteris d'activitats i avaluació, els diferents tipus de capacitats i continguts.
 • Obtenir informacions com més variades i completes millor sobre l'aprenentatge dels alumnes, i que permetin conéixer tant les seves dificultats com els seus progressos.
 • Diversificar els moments d'avaluació.
 • Diversificar les situacions i els instruments d'avaluació.

 

Metodologia de Treball

Agrupar

Depenent de les necessitats que presenti l'alumnat podem treballar: en petit grup o individualment.

El treball amb l'alumne de manera individual estarà reservat per a aquells alumnes amb un retard significatiu dels aprenentatges bàsics respecte la resta del grup-classe. Aquesta intervenció permetrà adequar la programació de l'aula al handicap de l'alumne/a.

Pel que fa al treball en petits grups, s'atendrà a aquells alumnes que tinguin dificultats en seguir el ritme de la resta del grup-classe.

Tant en el treball de manera individual com en petits grups l'espai que s'utilitzarà serà l'aula de suport ja que es creu que si es treballa dintre de l'aula ordinària hi poden haver interferències en la dinàmica normal de la classe, alhora que s'afavoreix un ambient més tranquil.

Material

En el treball amb petits grups utilitzarem el mateix material que la resta de la classe i a més a més confeccionarem fitxes de reforç per treballar més profundament aquells continguts més difícils d'assimilar.

En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials es confeccionarà un dossier de fitxes que estaran d'acord amb l'adequació d'objectius i continguts del curs, sobretot en les àrees instrumentals (llengües i matemàtiques).

Utilitzarem també d'altres materials didàctics que podem trobar al mercat o confeccionats per nosaltres que els ajudaran a entendre (sobretot el llenguatge) de manera més visual..

Coordinar

Tota atenció a la diversitat necessita d'un treball coordinat en el qual intervinguin tots els professors que entren dins el grup-classe i que sigui articulat pel mestre terapeuta de manera que tots estiguin assabentats del treball que cadascú fa amb l'alumne o grup d'alumnes atesos

Per a tal finalitat hi ha estipulades unes reunions de coordinació que són mensuals tot i que el seguiment de l'alumne és continu ja que el terapeuta manté contacte permanent amb els professors

Tenim en compte també l'aportació de la psicòloga del centre que intervé en la coordinació realitzant proves i valoracions als alumnes que permetran emmarcar d'una manera més acurada el treball

Avaluar

Partim de l'avaluació inicial per a detectar possibles mancances i necessitats, aquesta es du a terme en primer lloc dintre de l'aula ordinària i a principi de curs. Si, efectivament, són detectades aquestes mancances el mestre terapeuta farà una segona valoració per determinar si la intervenció es farà en petit grup o individualment.

Mitjançant el treball continuat es portarà a terme l'avaluació formativa per part dels diferents professors que estan en contacte amb l'alumne. La importància de l'avaluació formativa rau en la possibilitat de realitzar feed-backs durant tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.

L'avaluació sumativa representarà una conclusió del progrés i de les fites assolides. En funció dels resultats aconseguits es decidirà si l'alumne ha superat el handicap que li impedia el seu progrés normalitzat dintre l'aula ordinària o bé no ha aconseguit arribar al nivell de la resta del grup-classe. En el primer cas l'alumne podrà prescindir del suport que necessitava en un principi i en el segon cas, resoldrem que haurà de continuar venint a l'aula de suport.