Aquest web utilitza "cookies pròpies i analítiques. Si seguiu navegant, accepteu l'ús que nosaltres fem d'aquestes. Pot canviar la configuració de les "cookies" en qualsevol moment.

Caràcter Propi

Col·legi Sagrat Cor Amposta

Caràcter Propi

Les nostres escoles de Carmelites Missioneres Teresianes es definiexen com ESCOLES CATÒLIQUES, que tenen com a missió oferir un estil d’educació personalitzada que es caracteritza per ser humana, social i profundament cristiana, d’acord amb les directius de l’Església en l’ “avui” i inserida en el marc institucional d’on brolla l’esperit i el carisma del beat Francesc Palau i Quer, Fundador de la Congregació.

Presentem el nostre Caràcter Propi, adaptat a la normativa pedagògicaque inspira el sistema educatiu vigent:

 • 1 Promovem una escola oberta a tots, sense disitinció de races, creences o classes socials.
 • 2 Atenem a la diversitat, i ens adeqüem a les necessitats dels alumnes.
 • 3 Estimulem la creativitat i les aptituds dels/les alumnes, d'acord amb llurs capacitats.
 • 4 Ajudem a descubrir que la dimensió transcendent de la persona obri horitzons nous a la vivència i a la interpretació de realitat personal i del món.
 • 5 Conreem els valors humans i cristians que ajuden els educands/es a desenvolupar harmònicament la seua personalitat.

En aquest perfil, emmarquem el nostre Caràcter Propi.

I. IDENTITAT DE L'ESCOLA DE CARMELITES MISSIONERES TERESIANES

ESCOLA DE L'ESGLÉSIA CATÒLICA

Educar la persona és missió evangelitzadora de l'església. D'aquesta missió, en participa la nostra Congregació.


L'ESCOLA DE LES CARMELITES MISSIONERES TERESIANES

 • Ofereixen a la societat una educació cristiana fomentada en l'amor a Déu i servei al proïsme segons el carisma del seu Fundador Francesc Palau i Quer.
 • Conrea l'esperit de familia i promou les relacions interpersonals en un clima de llibertat, diàleg i confiança.
 • Afavoreix la formació en valors: socials, ètics i religiosos.


RESPOSTA A LA DEMANDA SOCIAL

 • La Nostra Escola, oberta a tots, dóna resposta a la demanda social de les famílies que opten lliurement per l'educació cristiana.


INSERIDA EN EL MEDI SOCIO-CULTURAL

 • Assumeix la cultura, costums i tradicions de societat en què està ubicada.
 • Afavoreix la integració de les famílies emigrades.

II. OFERIM UNA EDUCACIÓ INTEGRAL DE LA PERSONA

DES DE LA DIMENSIÓ HUMANA

 • Afavorim el desenvolupament integral de la persona: capacitats, actituds i destreses.
 • Eduquem els/les nostres alumnes perquè facin opcions lliures i responsables i assumeixin una jerarquia de valors que doni sentit a la seva vida.


DES DE LA DIMENSIÓ SOCIAL

 • Orientem els/les alumnes perquè realitzin una lectura serena, objectiva i crític de la realitat social, que possibilita la cooperación i la solidaritat.


DES DE LA DIMENSIÓ TRANSCENDENT

 • Proposem Jesucrist i el seu missatge com a projecte de vida que il•lumina el misteri de la persona.
 • Fomentem l'amor a l'Església com a misteri de comunió, Déu i el proïsme i a Maria com a tipus perfecte de l'Església i model de virtuts cristianes, segons l'espiritualitat del P. Francisco Palau.
 • Potenciem la plena coherencia entre fe, vida i cultura.
 • Contribuïm a la construcción de la pau en el marc de la fraternitat universal.

III: EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU

EDUQUEM EN EL DIÀLEG I LA COL·LABORACIÓ

 • Ajudem l'educand a formar la seva personalitat segons el projecte de persona que ens ofereix l'evangeli.
 • Fomentem la participació i la solidaritat activa i responsable en el Centre de l'alumne i cuidem la relació família- escola.


ADOPTEM UNA METODOLOGIA DIDÀCTICA, OBERTA I FLEXIBLE

 • Promovem una educació personalitzada que atengui la diversitat i que desenvolupi les capacitats del educand/a.
 • Estimulem l'aprenentatge actiu i significatiu.
 • Fomentem l'activitat dels alumnes i afavorim l'autorealització i la socialització.
 • Conreem el desenvolupament intelectual i cognitiu.


EDUQUEM LA CREATIVITAT I CAPACITAT D'EXPRESSIÓ


POSEM LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE L'EDUCACIÓ


PROJECTEM L'EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L'ACCIÓ DOCENT


AVALUEM DE FORMA CONTÍNUA LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

 • Afavorim l'educació multilingüe impulsant el desenvolupament del projecte lingüístic des de la visió integrada de diferents llengües.
 • Acollim i integrem alumnes i famílies de diferents cultures i religions.
 • Potenciem la formació permanent humana i professional i el carisma palautià afavorint la innovació pedagògica i metodològica.


AFAVORIM L'ÚS NORMALITZAT DE LES TIC

 • Promovem l'ús de la tecnologia com un recurs del procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Afavorim la innovació tecnològica permanent.
 • Eduquem per a l'ús adequat, crític i responsable dels mitjans de comunicació.


EDUQUEM MÉS ENNLLÀ

 • Ens projectem més enllà de l'acció docent i afavorim la dimensió formativa de l'oci i del lleure.
 • Fomentem la pràctica de l'esport, l'organització de grups i associacions i donem curs a les inquietuds religioses, pastorals i socials.
 • Pretenem que la nostra escola esdevingui un centre de promoció cultural i social de l'entorn.


AVALUEM DE FORMA CONTÍNUA LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

 • Ens projectem més enllà de l'acció docent i afavorim la dimensió formativa de l'oci i del lleure.


FORMEM UNA COMUNITAT EDUCATIVA

 • Ens caracteritzem per crear un clima de família apte perquè les relacions entre els diferents estaments de l'escola i Entitat Titular, alumnes, professors, pares, personal administratiu i de serveis, possibilitin el diàleg i la integració harmònica d'aquests estaments.
 • La força que unifica la nostra comunitat és la corresponsabilitat i la realització del projecte educatiu.


LA CORRESPONSABILITAT CONSTRUEIX I GESTIONA LA COMUNITAT EDUCATIVA

 • Compartint uns mateixos criteris educatius garanteix la unitat i la coherència fonamentals en la comunitat educativa i la participació corresponsable de tots els que la formen.
 • El reglament de règim intern desenvolupa els àmbits i els nivells d'actuació de cada estament de la nostra comunitat educativa.