Cultura Digital de Centre

Serveis Digitals

L’EDC ha d’establir quins serveis digitals s’ofereix als alumnes, al professorat, a les famílies i al personal d’administració i serveis. Això inclou plataformes de comunicació, entorns virtuals d’aprenentatge (EVA), llibres digitals, documentació de centre, etc. És important definir els procediments per gestionar aquests serveis (responsables, alta d’usuaris, modificacions, manteniment, etc.) i preveure les incidències més habituals en el seu ús. En aquest sentit, és recomanable desenvolupar una normativa d’ús dels serveis digitals oferts pel centre. En el mateix sentit, si el centre disposa de maquinari (ordinador, tauletes, projectors, etc.) és recomanable que l’EDC contingui el procediment d’ús, de reserva i la seva normativa.