Estratègia Digital de Centre

Avaluació

Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, a final de cada curs es reuneix la comissió digital i valorar l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

Cada responsable fa una exposició del que s’ha assolit i del que no s’ha assolit, i exposa les propostes de millora.

A partir d’aquí, la comissió modifica l’EDC pel que queda de temps d’implementació, si s’escau.

Per fer la valoració dels criteris d’assoliment, s’utilitza el full de càlcul següent.