Estratègia Digital de Centre

Diagnosi

Per poder planificar una estratègia de centre és imprescindible ser conscients en quin punt es troba el centre. Hem identificat les fortaleses i les debilitats del centre per determinar la seva maduresa digital.

Les eines utilitzades per la Comissió d’Estratègia digital han estat:

 • Eina SELFIE: Es basa en el Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) publicat el desembre de 2015. Està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en un centre.

Al nostre centre hem configurat l’eina SELFIE per l’etapa d’Educació Primària i l’etapa de d’Educació secundària i hem generat 3 qüestionaris per etapa: un per alumnes, un per docents, i un per l’equip directiu.

 • Eina SELFIE FOR TEACHERS: Es basa en el Marc Europeu per a la Competència Digital dels Educadors (DigCompEdu) que defineix les diferents habilitats digitals que els educadors requereixen cada cop més. Estableix 22 competències en sis àrees amb sis nivells de competència, des de principiant fins a pioner.

Alineada amb SELFIE eina que ens ajuda a fer una diagnosi de la maduresa digital d’un centre educatiu, SELFIE FOR TEACHERS s’enfoca en la competència digital dels docents i és un complement imprescindible per a fer una diagnosi de centre en el marc de l’Estratègia digital de centre.

Al nostre centre hem configurat aquesta eina de forma grupal on ha participat el Claustre de professors/es.

Finalment s’ha realitzat una enquesta a les famílies basada en la comunicació escola-famílies, la web del centre i l’ús responsable de les tecnologies.

Resultats eina SELFIE

Mitjana de les respostes per cada grup (equip directiu, professorat i alumnat) per a cadascuna de les 8 àrees.

Els perfils presentats per a aquest centre són els següents:

SELFIE per a Educació Primària

SELFIE per a Educació Secundària

Resultats eina SELFIE for TEACHERS

Mitjana de les respostes per cada grup (equip directiu, professorat i alumnat) per a cadascuna de les 8 àrees.

Els perfils presentats per a aquest centre són els següents:

Resultat per àmbits

Resultat per ítems

Resultat global

Resultats enquesta de les famílies

Per consultar els resultats de l’enquesta feta a les famílies podeu fer clic aquí.

DAFO a partir de la diagnosi

Debilitats

 • Tot i que hi ha  suficients dispositius digitals per facilitar l’aprenentatge, cal un pla de renovació i millora de dispositius.
 • Poca reflexió i intercanvi d’experiències i bones pràctiques en l’ús de les tecnologies a l’aula.
 • Poca reflexió sobre les necessitats de formació digital del claustre.
 • Poca utilització de les eines digitals per fomentar el feedback, la coavaluació  i la reflexió de l’aprenentatge.
 • Poca creació de contingut digital propi.

Amenaces

 • Després de la formació FIC, cal continuar la reflexió pedagògica en matèria digital.
 • Suport del Departament en la continuïtat de la formació digital docent.
 • Alt percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions econòmiques desfavorides.
 • Poca participació en les activitats formatives en matèria de seguretat a les xarxes per part de les famílies.

Fortaleses

 • Participació en projectes col·laboratius internacionals, a partir de tecnologies digitals. 
 • Una bona infrastructura amb suficients dispositius digitals
 • El professorat té a l’abast formació en l’ús de les tecnologies a l’aula.
 • El professorat fa ús d’activitats digitals per motivar l’alumnat i formentar la creativitat i la col·laboració entre l’alumnat.
 • Facilitat en comunicació digital (videoconferències, xats públics, xarxes socials…)
 • Tecnologia digital com a eina de comunicació, recollint el seu ús a la documentació interna de centre.
 • Tenir un pla d’acollida digital per a docents, famílies i alumnes.
 • Tenir la web clara, entenedora i amb tota la documentació de centre a disposició.

Oportunitats

 • Estratègia digital en procés d’elaboració amb la participació del claustre, alumnes i famílies.
 • La formació digital de centre ens permet crear espais de reflexió de tot el claustre.
 • La formació digital de centre ens permet una millora en l’ús de de les eines digitals per fomentar el feedback, la coavaluació  i la reflexió de l’aprenentatge.
 • Participació en un projecte internacional basat en les bones pràctiques, contrast informació, fakenews, virus, webs fiables…
 • Ultilització de les xarxes socials per part de l’escola i el seguiment d’una gran part de famílies de les mateixes.
 • Disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge.
 • Disposar de la plataforma educativa Educamos i la bona valoració que en fan les famílies.