Estratègia Digital de Centre

Objectius

Una vegada analitzada la diagnosi concretem els nostres objectius per tal de seguir desenvolupant la competència digital del centre, els alumnes i el professorat.

Aquests objectius formaran part del PEC dins l’apartat que reflecteix la visió d’escola pel que fa a l’àmbit digital.

Objectius segons la diagnosi

1. Fomentar la pedagogia digital dins a l’aula.

Hem dissenyat aquest objectiu per la F6 ja que pensem que a dins de l’aula els alumnes estan generant demanda de fusionar diferents assignatures a l’hora de treballar i així generar un dinamisme i una creativitat diferent per poder estudiar i aprendre, que estigui lligada amb l’entorn digital. Com per exemple: estudiar la llengua catalana amb activitats a l’ordinador…

2. Consolidar la competència digital de l’alumnat, i principalment, ensenyar a l’alumnat a verificar la informació que trobin a la xarxa a l’hora d’elaborar els treballs.

Detectem que l’alumnat no sap classificar ni escollir la informació correcta que troben a les xarxes a l’hora de fer treballs específics on se’ls encomana l’estructura d’un treball a partir d’un índex de treball. Caldria ensenyar a triar, destriar i contrastar informació, que els alumnes puguin escollir diferents punts de vista a la xarxa, per poder interpretar la informació i fer teva la informació escollida a la xarxa. Aquest objectiu l’hem dissenyat per la H4.

3. Millorar l’acolliment digital inicial de les famílies.

Tal i com s’aprecia als resultats de l’enquesta passada a les famílies, es considera positiu i oportú realitzar una formació inicial a les famílies per tal d’acompanyar-les en l´ús i el coneixement de les eines digitals de les quals disposa el centre.

4. Vetllar per la continuïtat de l’ús de la plataforma educativa i el correu electrònic com a mitjà de comunicació entre famílies i escola.

Donada la importància que té per al col·legi que les famílies utilitzin la plataforma educativa i el correu electrònic per establir una comunicació fluïda amb l’equip docent, pensem que és essencial promoure el seu ús i bon funcionament. A més, tal i com s’aprecia als resultats de l’enquesta passada a les famílies, aquestes també consideren que és un requisit imprescindible.

5. Fixar i els serveis digitals del centre, promoure i facilitar la participació de la comunitat educativa en el seu ús i fer-ne el seguiment pertinent. 

Hem observat que ens fa falta formació, no hi ha cap àrea que superi el 50%. Encara que hem de tenir en compte que som una escola des d’I3 fins a 4t ESO amb la conseqüent varietat d’edats i la diversificació de les activitats que fem amb el nostre alumnat.Les dues primeres àrees han millorat a partir de la formació que hem realitzat tots els professors, FIC competència digital. 

6. Definir les necessitats de formació del professorat i promoure el treball en xarxa dins i fora del centre.

Donada la importància que té per al col·legi, i per la qualitat de l’aprenentatge, els docents han de ser competents digitalment. Per tant, s’ha de promoure la formació dels mateixos dotant-los d’eines per tal de millorar la seva competència digital docent.

Aquests objectius impliquen diverses estratègies i actuacions que s’aniran desenvolupant al llarg de tres anys. La temporització d’aquests s’ha fet seguint diversos criteris com ara les necessitats, els recursos disponibles, el grau de maduresa digital, etc.

L’assoliment dels objectius tindrà associat una sèrie d’indicadors per tal de poder mesurar el grau d’aplicació, qualitat de l’execució i el grau d’impacte tenint en compte el criteri d’acompliment de cadascun dels indicadors.