Educació Secundària

No només eduquem en matèries curriculars sino que eduquem en el treball en equip, ajudem a solucionar problemes i potenciem els valors propis de cada alumne en una etapa de canvi constant i de creixement cap a la maduresa.

La finalitat de l’ESO és transmetre a l’alumnat els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic i humanístic; consolidar els hàbits d’estudi i treball que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves capacitats; formant-los per tal que assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets i preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i la seva inserció laboral.

Treballem dins del marc d’una escola inclusiva. No només eduquem en matèries curriculars sino que eduquem en el treball en equip, ajudem a solucionar problemes i potenciem els valors propis de cada alumne en una etapa de canvi constant i de creixement cap a la maduresa.

L’ESO manté la coherència amb l’Educació Primària, per tal d’assegurar una transició adequada de l’alumnat entre etapes i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu. Com també, s’orienta a l’alumnat en el procés de tria d’estudis posteriors.

Què prioritzem?

 • Metodologies i aprenentatges
 • Seguiment individualitzat
 • Departament d’orientació escolar/ Seguiment i orientació acadèmica i professional
 • Desenvolupament de la creativitat
 • Intercanvi d’e-mails amb alumnat de l’estranger

I ho duem a terme amb:

 • Treball en equip
 • Treball experimental
 • Club de lectura multilingüe
 • Treball de valors
 • Competència digital
 • Activitats lúdiques en anglès
 • Participació en activitats d’àmbit local
 • Sortides culturals i de caire científic
 • Setmana de la ciència
 • Setmana cultural