La nostra metodologia d'aprenentatge

Les nostres escoles de Carmelites Missioneres Teresianes es definiexen com ESCOLES CATÒLIQUES, que tenen com a missió oferir un estil d’educació personalitzada que es caracteritza per ser humana, social i profundament cristiana, d’acord amb les directius de l’Església en l’ “avui” i inserida en el marc institucional d’on brolla l’esperit i el carisma del beat Francesc Palau i Quer, Fundador de la Congregació.

Presentem el nostre Caràcter Propi, adaptat a la normativa pedagògicaque inspira el sistema educatiu vigent.

En aquest perfil, emmarquem el nostre Caràcter Propi.

Escola oberta

Promovem una escola oberta a tots, sense disitinció de races, creences o classes socials.

Atenem a la diversitat

Atenem a la diversitat, i ens adeqüem a les necessitats dels alumnes.

Creativitat

Estimulem la creativitat i les aptituds dels/les alumnes, d’acord amb llurs capacitats.

Transcendent

Ajudem a descubrir que la dimensió transcendent de la persona obri horitzons nous a la vivència i a la interpretació de realitat personal i del món.

Valors

Conreem els valors humans i cristians que ajuden els educands/es a desenvolupar harmònicament la seua personalitat.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. CODOCÈNCIA

Una de les prioritats de la nostra escola és atendre a la diversitat.

La nostra escola ha apostat per la CODOCÈNCIA com un treball educatiu en equip per poder atendre a la diversitat i així fomentar una educació més inclusiva. Hi ha dos mestres dins l’aula i segons el tipus d’activitat, cada mestre adoptarà un rol. D’aquesta manera podem atendre millor als alumnes de forma personalitzada.

Tot això comporta poder treballar amb diferents metodologies: treball cooperatiu, racons de treball, intel·ligències múltiples, espais d’aprenentatge i tallers.

Fem codocència en les àrees de matemàtiques i català.

Pel que fa a l’àrea de llegua anglesa, es fan desdoblaments heterogenis dels alumnes d’una classe en dos grups més reduïts. Cada grup serà atès per un mestre/a i d’aquesta manera podran treballar la comunicació oral en anglès de forma més individualitzada.

GENERACIÓ PLURILINGÜE

El nostre col·legi ha entrat a formar part d’un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament.

Es tracta del GEP (generació plurilingüe) i el seu objectiu és formar professorat amb un perfil adient per a poder impartir de manera total o parcial matèries en llengua anglesa.

Els programes AICLE/CLIL són ideals per a la consecució d’aquest objectiu.

Els canvis en la composició lingüística i cultural de la nostra societat, les necessitats d’internacionalització cultural, acadèmica i econòmica, i els resultats de les investigacions i la recerca en el camp de l’aprenentatge de les llengües, orienten el sistema educatiu cap a un model lingüístic amb un enfocament plurilingüe i intercultural.

L’educació plurilingüe implica que totes les llengües contribueixen al desenvolupament de la competència comunicativa dels alumnes, i suposa la utilització de diferents idiomes com a vehicle per a l’adquisició de nous coneixements.

El plurilingüisme ens porta a parlar de pluriculturalisme i d’interculturalitat. Aquesta consciència intercultural permet als alumnes navegar eficaçment entre un ampli ventall de contextos culturals i, en fer-ho, desenvolupen una nova identitat que no es limita a una perspectiva cultural única.

L’objectiu és, en definitiva, promoure una educació que ens permeti viure junts i avançar com a societat.