Estratègia Digital de Centre

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Amb l’EDC, el Col·legi Sagrat Cor es fixa arribar al màxim d’assoliment de la competència digital de l’alumnat i del professorat mitjançant els següents punts:

  • Assegurar l’assoliment màxim de la competència digital de tot l’alumnat, del professorat i del centre
  • Planificar el desplegament i la implantació de les tecnologies digitals en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu
  • Integrar en un document tots els aspectes relacionats amb la implementació de les tecnologies digitals i vetllar perquè siguin coherents amb el PEC del qual forma part.
  • Fomentar la inclusivitat de tota la comunitat educativa en l’assoliment del màxim nivell de competència digital.
  • Impulsar els usos curriculars de les tecnologies digitals i fer-ne el seguiment i avaluació.
  • Establir mesures per garantir la inclusió digital de l’alumnat, professorat i famílies, per evitar la bretxa digital.

El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries.

  • La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital.
  • La segona part és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital.

Com es pot veure en la figura, és un procés circular. L’avaluació pot fer replantejar les altres fases i per tant, pot fer repensar diferents aspectes de l’EDC. Per aquest motiu cal destacar que l’EDC és un document viu, que va incorporant millores i propostes noves durant la seva implementació. En aquest web trobareu una guia per poder elaborar cada una d’aquestes fases.

Per realitzar tot aquest procés cal una comissió d’estratègia digital al centre encarregada de definir i implementar la estratègia en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre, assoleixin el nivell més alt de maduresa i comepetència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

En el nostre cas, aquesta comissió està formada per diferents membres dels diferents àmbits del centre per tal de donar la màxima objectivitat al projecte.