La nostra identitat

ESCOLA DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA

Educar la persona és missió evangelitzadora de l’església. D’aquesta missió, en participa la nostra Congregació.

L’ESCOLA DE LES CARMELITES MISSIONERES TERESIANES

 • Ofereixen a la societat una educació cristiana fomentada en l’amor a Déu i servei al proïsme segons el carisma del seu Fundador Francesc Palau i Quer.
 • Conrea l’esperit de familia i promou les relacions interpersonals en un clima de llibertat, diàleg i confiança.
 • Afavoreix la formació en valors: socials, ètics i religiosos.

RESPOSTA A LA DEMANDA SOCIAL

 • La Nostra Escola, oberta a tots, dóna resposta a la demanda social de les famílies que opten lliurement per l’educació cristiana.

INSERIDA EN EL MEDI SOCIO-CULTURAL

 • Assumeix la cultura, costums i tradicions de societat en què està ubicada.
 • Afavoreix la integració de les famílies emigrades.

DES DE LA DIMENSIÓ HUMANA

 • Afavorim el desenvolupament integral de la persona: capacitats, actituds i destreses.
 • Eduquem els/les nostres alumnes perquè facin opcions lliures i responsables i assumeixin una jerarquia de valors que doni sentit a la seva vida.

DES DE LA DIMENSIÓ SOCIAL

 • Orientem els/les alumnes perquè realitzin una lectura serena, objectiva i crític de la realitat social, que possibilita la cooperación i la solidaritat.

DES DE LA DIMENSIÓ TRANSCENDENT

 • Proposem Jesucrist i el seu missatge com a projecte de vida que il•lumina el misteri de la persona.
 • Fomentem l’amor a l’Església com a misteri de comunió, Déu i el proïsme i a Maria com a tipus perfecte de l’Església i model de virtuts cristianes, segons l’espiritualitat del P. Francisco Palau.
 • Potenciem la plena coherencia entre fe, vida i cultura.
 • Contribuïm a la construcción de la pau en el marc de la fraternitat universal.

EDUQUEM EN EL DIÀLEG I LA COL·LABORACIÓ

 • Ajudem l’educand a formar la seva personalitat segons el projecte de persona que ens ofereix l’evangeli.
 • Fomentem la participació i la solidaritat activa i responsable en el Centre de l’alumne i cuidem la relació família- escola.

ADOPTEM UNA METODOLOGIA DIDÀCTICA, OBERTA I FLEXIBLE

 • Promovem una educació personalitzada que atengui la diversitat i que desenvolupi les capacitats del educand/a.
 • Estimulem l’aprenentatge actiu i significatiu.
 • Fomentem l’activitat dels alumnes i afavorim l’autorealització i la socialització.
 • Conreem el desenvolupament intelectual i cognitiu.

EDUQUEM LA CREATIVITAT I CAPACITAT D’EXPRESSIÓ

POSEM LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ

PROJECTEM L’EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ACCIÓ DOCENT

AVALUEM DE FORMA CONTÍNUA LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

 • Afavorim l’educació multilingüe impulsant el desenvolupament del projecte lingüístic des de la visió integrada de diferents llengües.
 • Acollim i integrem alumnes i famílies de diferents cultures i religions.
 • Potenciem la formació permanent humana i professional i el carisma palautià afavorint la innovació pedagògica i metodològica.

AFAVORIM L’ÚS NORMALITZAT DE LES TIC

 • Promovem l’ús de la tecnologia com un recurs del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Afavorim la innovació tecnològica permanent.
 • Eduquem per a l’ús adequat, crític i responsable dels mitjans de comunicació.

EDUQUEM MÉS ENNLLÀ

 • Ens projectem més enllà de l’acció docent i afavorim la dimensió formativa de l’oci i del lleure.
 • Fomentem la pràctica de l’esport, l’organització de grups i associacions i donem curs a les inquietuds religioses, pastorals i socials.
 • Pretenem que la nostra escola esdevingui un centre de promoció cultural i social de l’entorn.

AVALUEM DE FORMA CONTÍNUA LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

 • Ens projectem més enllà de l’acció docent i afavorim la dimensió formativa de l’oci i del lleure.

FORMEM UNA COMUNITAT EDUCATIVA

 • Ens caracteritzem per crear un clima de família apte perquè les relacions entre els diferents estaments de l’escola i Entitat Titular, alumnes, professors, pares, personal administratiu i de serveis, possibilitin el diàleg i la integració harmònica d’aquests estaments.
 • La força que unifica la nostra comunitat és la corresponsabilitat i la realització del projecte educatiu.

LA CORRESPONSABILITAT CONSTRUEIX I GESTIONA LA COMUNITAT EDUCATIVA

 • Compartint uns mateixos criteris educatius garanteix la unitat i la coherència fonamentals en la comunitat educativa i la participació corresponsable de tots els que la formen.
 • El reglament de règim intern desenvolupa els àmbits i els nivells d’actuació de cada estament de la nostra comunitat educativa.